Документи за ипотечен кредит

299.00 лв.399.00 лв.

С услугата Документи за ипотечен кредит получавате възможност да заявите по електронен път и да получите във всяка една точка на Република България

  • Данъчна оценка на имот
  • Скица на имот или Схема на самостоятелен обект,
  • Удостоверение за тежести и
  • Удостоверение за семейно положение.

Безплатно получавате 1 бр.  Компютърна справка за тежести на имот или Справка за лице от Имотен регистър /Имотен регистър справки по ЕГН/ , която можете да заявите като изпишете във формата за заявка на услугата в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“ Кадастралният идентификатор или друга релевантна информация за имота или ЕГН/ЕИК за лицето.

Документите, получени чрез електронна услуга на miritel.bg са напълно годни, за да бъдат използвани за сделка с недвижими имоти пред нотариус и за всяка друга удостоверителна цел, пред всеки административен и съдебен орган или банка.

Пакетът е съобразен със списъците Необходими документи за ипотечен кредит Пощенска банка, Документи за ипотечен кредит Уникредит булбанк, Документи за ипотечен кредит ДСК, Документи за ипотечен кредит Райфайзен и Документи ипотечен кредит ОББ.

Документи за ипотечен кредит получавате на хартия, посочена от Вашия адрес чрез куриер или като прикачен файл, подписан от длъжностно лице с електронен подпис, в зависимост от изискванията на държавната служба Служба по вписванията по мястото на извършване на сделката.

Ако ви е нужно можем да Ви осигурим справка или всеки друг необходим документ за ипотечен кредит:  Удостоверение за наследници ,  Препис от акт за собственостУдостоверение за идентичност на имот и  други.

Необходима информация за предоставяне на услугата Документи за ипотечен кредит:

Три имена, ЕГН , постоянен адрес, л.к. №, данни и място на издаване;

за имота: Документ за собственост, от който да е видна следната информация: гр./село, ул., №, бл., вх., ет., ап., кв./масив, парцел по план на …, вид на имота /парцел, дворно място, замеделска, горска земя, сграда или част от сграда и др./;

за юридически лица; фирма, ЕИК, адрес на управление, имена на представляващите/щите.

За удостоверението за вещни тежести е необходимо да се представят всички актове за собственост за периода, за който се издава справката. Липсващите Ви документи можете да набавите чрез нашите услуги: Справка за имот от Имотен регистър, която е включена като бонус в настоящия пакет и Препис от акт за собственост.

Можете да ни предоставите необходимата информация като качите във формата за заявка на услугата в полето “Качване на файл” документ за собственост , скица на имота и документ за платен местен данък.

Информацията се посочва във формата за заявка на услугата в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“. 

ВАЖНО! За да можем да Ви предоставим услугата Издаване на удостоверение за данъчна оценка на имота и Удостоверение за семейно положение е необходимо изрично да възложите да бъдете представени пред съответната община, район или кметство за заявяването и получаването на документа – ще Ви бъде изпратено пълномощно на посоченото от Вашият имейл адрес.

Цена и срок за издаване на пакета Документи за ипотечен кредит :

Обикновена услуга за 7 работни дни – 299 лв.

Бърза услуга за 3 работни дни – 399 лв.

Документите се издават в срок от 7 или 3 работни дни от деня следващ този на заявяването, като към този срок се добавя и времето, необходимо за доставката.

Начин на предоставяне:

На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от заявителя адрес или офис на Еконт, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на пощенската пратка или или като прикачен файл, подписан от длъжностното лице с електронен подпис, в зависимост от изискванията на Служба по вписванията по мястото на извършване на сделката.

В цената на услугата Документи за ипотечен кредит са включени таксите, които ще заплатим на съответната Община, район или кметство, на АГКК и Имотен регистър! 

 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Код: Няма Категории: , , ,