Удостоверение за лице от Имотен регистър

75.00 лв.99.00 лв.

Удостоверение за лице от имотен регистър по чл. 45 във връзка с буква „а“ от Правилника за вписванията показва само вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени на името на едно или няколко определени лица.

Необходима информация за предоставяна на услугата Удостоверение за лице от имотен регистър;

а) собственото, бащиното и фамилното име и постоянен адрес на лицето, до което се отнася справката, както и единния граждански номер, а когато няма такъв – мястото и датата на раждането. Ако лицето е български гражданин или чуждестранно физическо лице (ЧФЛ), което има ЕГН/ЛНЧ, въведете ЕГН/ЛНЧ. Ако ЧФЛ не е регистрирано по българското законодателство, въведете дата на раждане във формат “ГГГГММДД”. Ако ЧФЛ има регистрация в Регистър БУЛСТАТ, въведете код БУЛСТАТ.

б) когато лицето е едноличен търговец или юридическо лице се посочва БУЛСТАТ или ЕИК на фирмата, съдът на регистрация, номер на фирмено дело, наименование, организационна форма и седалище.

Информацията се посочва във формата за заявка на услугата  в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“.

В зависимост от избрания срок за издаване на Удостоверение за лице от имотен регистър таксата е, както следва:

за издаване в срок до 7 работни дни – 75 лв.;

за издаване в срок до 3 работни дни – 85 лв.;

за издаване в срок до 8 работни часа – 99 лв.

Начин на предоставяне на услугата Удостоверение за лице от имотен регистър:

Удостоверението се предоставя, като прикачен файл в PDF формат, на посочения при заявяването имейл адрес.

Срок:

Удостоверението се предоставя в срок от 8 работни часа  до 7 работни дни  от момента на заявяването.

В цената е включеана и държавната такса, която ще заплатим на АВп -Имотен регистър.

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Код: Няма Категория: