Незаверен препис от акт /изгубен нотариален акт/

45.00 лв.

С услуга Изгубен нотариален акт – Незаверен препис от акт, вписан в Имотен регистър можете да се снабдите с незаверени преписи и препис – извлечения от вписвани актове, отбелязвания или заличавания по книгите по вписвания или от партидите на лицата /нотариален акт за покупко-продажба, суперфиция, ипотека, вещни права, възбрана, искова молба, делба, вписан договор за наем, замяна и др./, които се съхраняват от съответната Служба по вписвания взависимост от местонахождение на имота, се издават на всяко лице.

За снабдяване с дубликат на изгубен нотариален акт е необходимо да представите следната информация:

Вид на акта, Том, Номер на дело, Година на акта или № и дата от входящ/двойновходящ регистър.

ВАЖНО! В случай, че не разполагате с необходимата информация за изгубен нотариален акт, то тя би могло на бъде набавена чрез Справка за лице от Имотен регистър, за която необходимата информация е само ЕГН или Булстат на лицето, за което ще се прави справката.

Информацията се посочва се във формата за заявка на услугата  в графа “Допълнителна информация – Бележки към поръчката”.

В зависимост от стартовата година за водене на електронен регистър в Службата по вписванията (СВ), търсеният от Вас акт може да е наличен в електронния регистър или да се намира само в хартиения архив на СВ. Дали актът се намира в електронния регистър и точните реквизити, с които е вписан, можете да установите чрез електронна услуга „Справка за лице от Имотен регистър за избрана СВ“.

Моля, посочете данните за акта в електронния регистър на СВ или в стария хартиен архив на СВ, по които той да бъде идентифициран. Ако по посочените от Вас данни актът не бъде намерен, няма да бъде издаден препис и внесената държавна такса няма да бъде възстановена.

Начин на предоставяне на изгубен нотариален акт:

Справката се предоставя, като прикачен файл в PDF формат, на посочения при заявяването имейл адрес.

Срок:

Справката се предоставя в срок до 24  часа /работното време е от 9:00 ч. до 17:00 ч. от понеделник до петък/ от момента на заявяването.

В цената е включеана и държавната такса, която ще заплатим на АВп – Имотен регистър.

 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Категория: