Издирване на наследство – 7 бързи стъпки изцяло по електронен път.

наследство

Издирване на наследство

Какви действия да предприема, когато мой близък почине, а аз се окажа негов наследник?

Наследство се открива в момента на смъртта в последното местожителство на умрелия  – чл. 1 от Закона за наследството.

Често се случва така, че дори с близки роднини общуваме относително рядко.

За съжаление идва и ден, когато разбираме, че някой роднина е починал, при което се изправяме пред въпроса за издирване на наследството.

Приемане на наследство или отказ от наследство?

Когато това се случи, а Вие се окажете наследник на починалия, е добре да разберете какво е било финансовото и имущественото състояние на този роднина.

Наследникът по закон се ползва от имуществените права на починалия наследодател, но също така носи отговорност за неговите задължения.

Преди да посегнете към наследството е добре да направите задълбочен анализ на плюсовете и минусите, които може да Ви донесе това.

Какви конкретни справки можете да направите за издирване на наследство?

Представяме Ви 7 документа и справки, които можете да заявите за 5 минути направо от телефона Ви и които можете да получите по електронен път или на хартия на всеки адрес в България, според необходимостта и желанието Ви.

Не се колебайте да набавите от всяка точка на земното кълбо лесно, сигурно и бързо всички документи и справки, които са Ви необходими от единственото място www.miritel.bg, което може да Ви предложи заявка с един клик на телефона.

Просто натиснете бутона – ние ще свършим останалото.

Защо да изберем Мирител БГ

 • 24/7 наличност на услугите
 • Достъп до всички регистри от едно място
 • Не се налага да ходите никъде
 • Не се налага да се сблъсквате с администрацията
 • Не се налага да търсите скъпи консултанти

Издирване на наследство – 7 справки и документи

 1. Снабдете се с препис извлечение от акта за смърт на починалия. Смъртният акт удостоверява датата, часа и мястото на настъпване на смъртта на физическото лице и се издава на неговите наследници;
 2. Удостоверение за наследници.То удостоверява всички живи и починали наследници на наследодателя. Издава се от общината, района или кметството по последния постоянен адрес на починалото лице.
 3. Справка в Имотния регистър за придобитите и продадени недвижими имоти, както и за учредените ипотеки, наложени възбрани върху имот, а също така от тази справка можете да видите налице ли са наложени обезпечения по изпълнителни дела /тази справка ние монем да ви направим онлайн – необходимата информация е ЕГН-то на починалия/;
 4. Справка в Камарата на частните съдебни изпълнители за образувани изпълнителни дела на името на Вашия наследодател. Съдържа информация за номер на делото, респективно годината на образуване и ЧСИ пред когото е висящо делото, както и за характера на взематето, което се събира.
 5. Справка в общината за декларираните на негово име имоти и МПС. От тази справка можете да установите декларираните от наследодатея Ви недвижими имоти и МПС-та.
 6. Заверен препис от решение на поземлена комисия С него можете да установите върнатите на наследодателя ви или на предходен такъв земеделски земи.
 7. Справка в БНБ за откритите на името на наследодателя Ви банкови сметки. Всяко лице може да получи информация по реда на чл. 12 от Наредба № 12 на БНБ относно съдържащите се за него данни в регистъра като титуляр на сметка, наемател на сейф или упълномощено лице, като отправи писмено искане до Българската народна банка. БНБ предоставя исканата информация чрез писмена справка след заплащане на такса. На основание чл. 12, ал. 2 от Наредба № 12 на БНБ физическите лица могат да получат справка от регистъра безплатно в 14-дневен срок от подаване на искането в БНБ.

Как да извършим цялостна проверка на наследството чрез електронните услуги на Мирител?

Може ли да се направи проверка на наследство по ЕГН от публични регистри?

По ЕГН могат да се правят справки в Имотен регистър. Тези справки съдържат информация за вписаните актове, свързани с недвижими имоти по зададеното ЕГН. При наследяване по закон не се съставят никакви актове, които да подлежат на вписване. Имотният регистър не е регистър на собствеността на проверяваното лице.

Поради това отговорът на въпроса е, че със Справка от Имотен регистър не може да се направи проверка на наследство. С такава справка може да се провери с какви имоти се е разпоредил наследодателят, като по този начин те се изключат от масата на наследството.

Как мога да направя проверка на наследство онлайн?

Пълноценно издирване на наследство могат да предприемат наследниците.

Често се случва наследниците да нямат информация за наследодателите си – да имат такава за родителите, но не и за баби/дядовци или прабаби/ прадядовци. Този проблем може да се преодолее с Удостоверение за родствени връзки, което дава информация за ЕГН или дата на раждане, с което да се получи удостоверение за наследници за предходен наследодател.

Издирване на  Земеделски земи се прави с услугата Заверен препис от решение на поземлена комисия

Издирване на имоти урбанизирана територия /Поземлени имото в регулация, къщи, апартаменти и др./ се прави с услугата Справка в общината за декларираните на негово име имоти и МПС.

Какво можете да предприемете след проверката?

Отказ от наследство: Няма срок за отказа. Отказ може да бъде предприет по всяко време ако то не е било прието преди това. Следва да се има предвид, че приемането на наследството може да стане както изрично, така и с конклудентни действия. Според съдебната практика такива действия са тегленето на суми от влог на наследодателя, разпореждане с идеална част от наследствен имот, плащане на задължение на наследодателя и др.

Наследникът, който иска да се откаже, трябва подаде в районния съд специално Заявление за отказ от наследство.

Приемане на наследство. Приемането представлява упражняване на правото на наследяване. Няма срок  за приемане на наследството.

Съществуват два начина да направите това.

 1. Изрично. Реализира се чрез подаване на писмено заявление от лице, което има качеството на наследник, към районния съд по мястото на откриване на наследството. Приемането се вписва в особена книга, която се води и съхранява от районния съд. В заявлението лицето изявява изрично своята воля да приеме наследството.
 2. Мълчаливо приемане.  Според закона “Приемане има и когато наследникът извърши действие, което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството, или когато укрие наследствено имущество. В последния случай наследникът губи правото на наследствен дял от укритото имущество.“

Деклариране на наследството  следва да се направи в общината по местонахождението на имотите.