Общи условия

Общи условия за използване на уебсайта miritel.bg

Това споразумение („Споразумението“) заедно с документите, посочени в него, излага условията, съобразно които Мирител ЕООД Ви предлага да използвате уебсайта: https://miritel.bg/ независимо дали като гост или регистриран потребител и независимо начина на достъп до него.

Моля, прочетете внимателно тези условия за ползване, преди да започнете да използвате miritel.bg, тъй като те ще създадат обвързващо споразумение между вас и нас и ще управляват отношенията ни, докато го използвате. Използвайки miritel.bg, вие заявявате, че сте прочели, разбрали, обмислили и приемате тези условия за ползване и че сте съгласни да ги спазвате. Ако не сте съгласни с тези условия за ползване, моля, въздържайте се от използването на miritel.bg.

Miritel.bg се управлява от Мирител ЕООД, ЕИК: BG205511844 с адрес на управление: гр. Варна, ул. Бдин № 21А, етаж 3, офис 7

 

  1. Достъп до miritel.bg

1.1. Достъпът до miritel.bg е разрешен само временно и ние си запазваме правото да оттеглим или променим услугата, която предоставяме на miritel.bg, без предизвестие. Ние няма да носим отговорност, ако по някаква причина miritel.bg е недостъпен по всяко време или за някакъв период.

1.2.Понякога може да ограничим достъпа до някои части от miritel.bg или целия ни сайт до потребители, които са се регистрирали при нас.

1.3. Ако изберете или ви бъде предоставен идентификационен код на потребител, парола или друга информация като част от нашите процедури за сигурност, трябва да третирате тази информация като поверителна и не трябва да я разкривате на трета страна. Имаме право да деактивираме всеки потребителски идентификационен код или парола, независимо дали са избрани от вас или предоставени от нас, по всяко време, ако по наше абсолютно мнение/преценка не сте успели да спазвате някоя от разпоредбите на/в тези условия за ползване .

1.4. Вие носите отговорност за извършването на всички необходими мерки, за да имате достъп до miritel.bg. Вие също носите отговорност да гарантирате, че всички лица, които осъществяват достъп до miritel.bg чрез вашата интернет връзка, са запознати с тези условия и че ги спазват.

 

  1. Създаване на акаунт и използване на miritel.bg, приложения и системи за акаунти

2.1. Само лица, навършили 18 /осемнадесет/ години, могат да създават и използват акаунт в miritel.bg.

2.2. Вие се съгласявате винаги да ни предоставяте точна и пълна информация, включително, когато ни предоставяте вашите имена, адрес, ЕГН, имейл адрес и/или всякаква информация за кредитна или дебитна карта или данни за банкова сметка. Ще използваме тази информация съгласно нашата Политика за конфиденциалност.

2.3. Вие се съгласявате да не споделяте своя акаунт или идентификационни данни за вход с никого. Вие няма да продавате, прехвърляте или позволявате на друго лице да има достъп до вашия акаунт или идентификационни данни за вход. Вие носите цялата отговорност за запазването на поверителността на вашия акаунт и идентификационни данни за вход.

2.4. Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно, ако разберете за нарушение на сигурността, включително загуба, кражба или неоторизиран достъп или разкриване на вашия акаунт или идентификационни данни за вход.

2.5. Можете да прекратите или спрете акаунта си по всяко време, като се свържете с нас на my@miritel.bg

2.6. Можем да прекратим или спрем вашия акаунт, ако преценим по наша абсолютна преценка, че:

2.6.1. Вие сте нарушили или нарушавате което и да е условие от това Споразумение;

2.6.2. Miritel.bg са спрели или ще спрат да предлагат някои или всички услуги във вашия район или държава;

2.6.3. Прекратяването на вашия акаунт би било в интерес за Мирител ЕООД, доставчиците на услуги или трети страни;

2.7. Ако акаунтът ви бъде прекратен, вие вече няма да имате достъп до него, включително не само, до която и да е от данните, свързани с акаунта, неговото съдържание, информация, история или услуги. В случай, че акаунтът ви бъде прекратен Мирител ЕООД, който и  да е от нашите партньори, доставчици на услуги, лицензодатели или други трети страни, свързани с нас, няма да носят отговорност пред вас. Ние също така си запазваме правото да прекратим всички други акаунти, които може да сте създали или ще създадете в бъдеще.

2.8. С настоящото потвърждавате, че сте прочели, разбрали, обмислили и се съгласявате, че създаването и използването на всички акаунти, които сте създали в miritel.bg, включва риск акаунтът ви да бъде прекратен или спрян и че всеки път, когато използвате miritel.bg или прилиженията, вие ще имате предвид и ще уважавате задължението си винаги да се придържате към правилата, изложени в това Споразумение.

2.9 Докато използвате miritel.bg, приложенията и системите за акаунти, трябва да спазвате всички приложими закони, правила и разпоредби в юрисдикцията, в която пребивавате, както и допълнителните правила, определени от нашето Споразумение с вас и правилата, които уреждат използването от вас на нашите услуги.

 

  1. Транзакции, сключени чрез miritel.bg и нашата отговорност към вас

3.1. Ролята на Мирител ЕООД е в качеството си на въвеждащ агент да предаде заявката ви за услуга, представена на miritel.bg към Изпълнител, както и да ви  предаде по електронен път или чрез куриерска услуга готовият резултат.

3.2. По силата на гореописаният начин на действие с факта на заявяване и заплащане на услуга от miritel.bg вие възлагате, а Изпълнителят се задължава да заяви и получи от ваше име издаването на електронна справка, документ или извършването на административна услуга от съответната администрация или платформа/портал за предоставяне на електронни услуги, за което той се счита за упълномощен от вас.

3.3. Ако предоставянето на услуга предполага изрично упълномощаване /каквито са всички услуги изпълнявани в раздел “Общини” и “Регистър на длъжниците”/ изпълнителят Ви изпраща за подписване от Вас на посочения в заявката имейл искане за подписване на пълномощно, по силата на което Вие го упълномощавате само да заяви и получи от Ваше име, конкретната услуга, описана с  точни наименование и идентификатор. Изпълнителят има право да поиска от Вас да се идентифицирате, като потвърдите, вкл. по електронен път Вашият телефон, имейл и предоставите снимки на личната си карта и селфи на лицето си. Отказът да се идентифицирате пред изпълнителя може да  бъде счетен за отказ от заявена и платена услуга и е основание за изпълнителя, респ. за Мирител ЕООД да откажат изпълнението ѝ.

3.4. Мирител ЕООД е упълномощено от Изпълнителя да сключи с вас договорът по чл. 3.

3.5. Мирител ЕООД по силата на договор с Изпълнителя получава възнаграждението, следващо се на Изпълнителя, което е включено в платената от вас цена на заявената услуга и представлява част от нея.

3.6. Miritel.bg ще бъде вашата основна точка за контакт, докато Изпълнителят предоставя услугите, които сте заявили.

3.7. Мирител ЕООД носи пълната отговорност за точното изпълнение на заявените от вас услуги.

3.8. Изпълнител по смисъла на чл., чл. 3.1 – 3.5. е Радослав Данков Данков, адвокат от Варненска адвокатска колегия, с личен номер 1200120290, с адрес на кантората: гр. Варна, ул. Бдин 21А, етаж 3, офис 7, имейл: rd@miritel.bg.

 

  1. Понятия:

4.1.Сайт. Сайтът представлява съдържанието (вкл. текст, снимки, информация и код),  функционалностите, базите данни и софтуера, които са достъпни под домейнa: www.miritel.bg  (наричани по-долу за краткост САЙТА). Сайтът се ползва и педлага услугите на Мирител ЕООД.

4.2.Заявка. Заявката представлява задание/възлагане, което потребител или клиент на сайта, предоставя на неговите оператори. Заявката може да се извърши чрез:

– Функционалността на някоя от формите за заявка, които са достъпни от сайта;

– Имейл, посочен в сайта;

– По телефона – в случай, че се възлага някоя от представените на сайта услуги;

-Чрез откритите линии, достъпни на Сайта, в случай, че се възлага някоя от представените на сайта услуги

4.3.Потребител. Потребителят е лице, което е осъществило достъп до сайта. В случай, че извърши заявка, потребителят придобива качеството клиент. В случай, че в настоящия документ се споменава „потребител”, следва да се има предвид, че в това понятие се включват и всички клиенти.

4.4.Компютърни програми и база данни. Базата данни е съвкупността от текстове, данни, таблици или други материали, които са подредени систематично или методично и са достъпни под домейна на сайта.

4.4.1.Авторското право по смисъла на чл. 11 ЗАвПСП върху компютърните програми и базата данни принадлежи на собственика на домейна. Разрешава се ползването на части от съдържанието на сайта (които представляват текст), стига ползването да не е с търговска или конкурентна цел. В този случай ползвателят следва да добави линк към сайта като добавянето на линк се приема за посочване на източника: www.miritel.bg.

4.4.2.Цялото съдържание на Сайта е обект на закрила от Закна за авторското право и сродните му права.

4.5.Заявка. Всеки потребител, независимо гражданин или търговец може да направи заявка чрез сайта.

4.5.1.При възлагането той следва да предостави необходимата информация. В случай, че не желае да предостави задължителната информация, заявката няма да може да бъде довършена или изпълнена.

4.5.2.Някои заявки се преглеждат и обработват от Мирител ЕООД, а други се изпълняват автоматично. Потребителят се счита уведомен, че е възможно некоректно попълнените от него данни във формата за заявка да бъдат автоматично отразени в предоставените му документи. В този случай, операторът не носи отговорност за евентуалните вреди, които биха могли да настъпят вследствие на грешно съставения документ.

4.5.3.Попълването на заявка не представлява съгласие за сключване на договор за изпълнение на съответната услуга и не вменява на оператора ангажимент да я изпълни. Договорът за извършване на услугата се счита сключен със заплащането ѝ от страна на клиента.

4.5.4.Мирител ЕООД може да направи собствено проучване и по своя преценка и усмотрение има право да откаже изпълнение на услугата без да дава обяснение за мотивите. Мирител ЕООД е обвързан от действащото българско и европейско законодателство, вкл. ЗМИП, ЗЗЛД, GDPR, ЗА и т.н. и може да прецени, че не разполага с право, възможност или компетентност да извърши услугата. В тридневен срок, считано от получаване на плащането операторът има право да се откаже от договора като възстанови получената сума на клиента.

4.5.5.Посоченият в заявката начин на плащане не е обвързващ. По всяко време клиентът може да избере друг начин на плащане, за което следва да изпрати уведомление на посочения мейл за контакт.

4.5.6.При извършване на заявката, формите изискват лични данни на заявителя, а в много от случаите и данни на лицата, които заявката касае.

4.5.7.По отношение на личните данни, всеки един заявител следва да се запознае подробно с условията за Политика за конфиденциалност. Потребителят-заявител се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация при попълване на формата за поръчка.

4.5.8.Всеки потребител може да се откаже от направената заявка, стига тя да не е вече изпълнена. Отказът се прави единстено чрез обаждане на някой от посочените в сайта телефонни номера, като се цитира номера на поръчката.

4.5.9.Попълването на формата за заявка невинаги е достатъчно условие, за да бъде изпълнена услугата. Вероятно операторът или негов представител ще се свърже със заявителя за уточнение. В случай, че заявителят откаже да съдейства за извършване на услугата, заявката се счита оттеглена.

4.6..ДОГОВОР. Вследствие на извършените заявки и направените плащания, между  Мирител ЕООД, Заявителя и Изпълнителя се сключват договорите, описани в чл. 3 , които представляват “договор, сключен от разстояние” по смисъла на Закона за защита на потребителите.

4.6.1.Всеки потребител, който е заявил определена услуга, може да се откаже от договора в срок от 14 дни, считано от датата на сключване на договора, без да дава обяснение и без да дължи каквото и да е обезщетение или неустойка.

4.6.2.В този случай, клиентът следва да попълни стандартен формуляр на Приложение 6 от ЗЗП, която да ни изпрати на имейл: my@miritel.bg. Когато услугите са заявени от  търговци, правилата на ЗЗП не са приложими.

 

5.Допълнителна информация за потребителя:

5.1Основните характеристики на услугите са обозначени и подробно изложени на съответната страница, на която се намира и формата за заявка;

5.2.Името на търговеца и Изпълнителя, седалището и адреса на управление, неговия телефонен номер, както и адреса на електронната му поща и интернет страницата са посочени в чл. 3

5.3.Адресът на мястото, където търговецът осъществява стопанската си дейност са идентични с адреса на управление.

5.4.Крайната цена на услугите с включени всички разноски или начина на нейното изчисляване са подробно означени в страницата на съответната услуга. В цената е включен Данък върху добавената стойност.

5.5.Не се начисляват разходи за използване на средството за комуникация от разстояние за сключване на договора.

5.6. Начини за плащане, изпълнение, датата, на която търговецът се задължава да извърши услугите.

Плащането се извършва чрез един от обозначените във формата за заявка методи: а/ Чрез банков превод – съгласно условията на обслужващата заявителя банка; б/ Чрез кредитна/дебитна карта – ще бъдете помолени да предоставите данните на картата си по време на подаване на заявката на сайта, като плащането ще бъде обработено незабавно от партньора на Мирител ЕООД за обработка на плащания – Stripe.

5.7.Условията за изпълнение на всяка една услуга са посочени в страницата на услугата.

5.8.Начин за разглеждане на жалби на потребители: в случай, че сте недоволни от изпълнението на услуга, просто ни пишете на имейл: my@miritel.bg. В 3-дневен срок ще разгледаме жалбата и ще отговорим.

5.9.За да упражните право си на отказ, следва да ни изпратите съобщение на имейл: my@miritel.bg, в който да цитирате номера на поръчката.

5.9.1.Естеството на голяма част от предлаганите чрез сайта услуги е такова, че при отказ от договора, Мирител ЕООД няма да има възможност да получи обратно предоставената услуга под формата на време, организация и изпълнение, както и заплатените такси на доставчици, поради което отказът следва да бъде направен преди момента на заявяване и заплащане на услугата от Изпълнителя към съответната платформа/портал за предоставяне на електронни услуги.

5.10.Разработчиците на сайта са се постарали да предоставят максимално ясна информация за цената на услугите. Въпреки това, при някои услуги крайната цена не може да се определи, тъй като е в зависимост от фактори, които са известни единствено на заявителя. Тази цена обаче е определяема и на съответната страница на услугата са дадени указания от какво зависи тя. Във всеки един случай, в който на потребителя не е ясен размера на крайната цена на услугата, вкл. и допълнителните разноски, свързани с нея, той следва да се обади на телефон +359885853102, за да получи пълна и точна информация за цената и разноските.

 

6.Доставка на услугите

6.1.Повечето услуги се доставят във вид на електронен документ в PDF формат /вкл. и подписани с КЕП от съоветното длъжностно лице, когато е приложимо/, прикачен към електронно съобщение, изпратено на посочения от потребителя имейл адрес при заявяване на услугата. Резултатът от определени услуги може по избор на клиента да бъде доставен чрез услуга на лицензиран пощенски оператор за сметка на потребителя.

6.2.Задължението за предоставяне на услугата се счита за изпълнено в момента на доставяне в електронната поща на имейл адреса на потребителя или в момента на предаване на физическия документ на пощенския оператор.

6.3.При посочване на грешни данни във формата за заявка и/или отказ да се дадат уточнения или да се окаже необходимото съдействие, заявката се счита за невалидна.

6.4.1.При изпълнение на заявката, клиентът следва да се запознае с резултата от извършената услуга и в случай, че има възражения – да ги представи на Мирител ЕООД като ни изпратите съобщение на имейл: my@miritel.bg. В този случай, ако операторът се е отклонил от заданието, той отстранява за своя сметка недостатъците на изпълнението.

6.4.2.В случай, че в 14-дневен срок, не е направено възражение, изпълнението се счита прието.

 

  1. 7. Освобождаване от отговорност

7.1.Мирител ЕООД не носи отговорност в случай на забава при извършване на услугата, която се дължи на забава в работата на институциите – Търговски регистър, Имотен регистър, Агенция по геодезия, картография и кадастър и др.

7.2.1.Потребителите се считат уведомени, че Мирител ЕООД работят и комуникират с тези институции предимно по електронен път. Мирител ЕООД и Изпълнителят следва да са способни да докажат, че съответните заявления са своевременно входирани.

7.2.2.Допълнителна забава, дължаща се на претоварване или проблеми в работата на съответните институции изключва отговорността на Мирител ЕООД и Изпълнителят .

7.2.3.Те не носят отговорност в случай, че забавата се дължи на затруднена комуникация със заявителя, вследствие на което заданието не е било своевременно уточнено.

7.3.Също така, Мирител ЕООД и Изпълнителят не носят отговорност за вреди, които са настъпили вследствие на неточности, които са допуснати в текстовете на страниците на сайта. Последният притежава  информативна функция, но получената информация не следва да се приема за абсолютно достоверна. Потребителят е длъжен провери информацията от поне още два различни източника, преди да я използва или преди да пристъпи към вземане на решения, които са базирани на нея. Мирител ЕООД и Изпълнителят не носят отговорност за вреди, настъпили вследствие на обстоятелства, които са извън техния контрол.

7.4.Възможно е определени услуги да не се предлагат или да не са достъпни в момента на извършване на заявката. В тези случаѝ, Мирител ЕООД своевременно (в двудневен срок) уведомява заявителя.

7.5.По отношение на услугите, част от които представлява подготовката на документи, потребителят следва да изпълни минимални технически изисквания с цел да може да се възползва от услугите: подходяща операционна система с инсталиран архиватор, който да поддържа .zip и .rar, както и необходимия софтуер за ползване на файлове от типа .jpg, .docx, .doc, .pdf.

 

Ние съхраняваме на сървър изявлението за приемане на настоящите общи условия. За неуредените въпроси се прилага действащото българско законодателство.