Удостоверение по чл. 87 ал. 6 от ДОПК

89.00 лв.

Удостоверение по чл. 87 ал. 6 от ДОПК удостоверява данните за наличието или липсата на задължения за данъци и осигуровки към държавата. Ако такива са налични показва по коя декларация са те, с номер и дата на декларацията; видът на задължението; размерът на главницата, лихвата и общият размер на задължението.

Удостоверение за липса на задължения по чл 87 онлайн – Документът, получен чрез електронна услуга на miritel.bg е напълно годен да бъде използван за сделка с недвижим имот пред нотариус и за всяка друга удостоверителна цел пред всеки административен и съдебен орган.

С електронната услуга на miritel.bg Ви предоставяме лесен и бърз начин, по който да получите издаден официален документ НАП.

Данната оценка получава на хартия, изпратена от Вашия адрес чрез куриер или като прикачен файл, подписан от длъжностно лице с електронен подпис, в зависимост от начина, по който ще използвате.

Кой издава Удостоверението по чл. 87 ал. 6 от ДОПК?

Удостоверението за наличие или липса на задължения се издава от Националната агенция по приходите НАП – от териториалното ѝ поделение по постоянният адрес на лицето.

Кога се изисква удостоверение за липса на задължения?

Удостоверение по чл. 87 ал. 6 от ДОПК може да бъде поискано от банкова или небанкова институция при отпускане на кредит. Обикновено документът е част от пакет необходими Документи за ипотечен кредит.

Необходима информация за предоставяне на услугата Удостоверение по чл. 87 ал. 6 от ДОПК:

Три имена,ЕГН и адрес на декларатора.

Информацията се посочва се във формата за заявка на услугата  в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“.

Важно! За да можем да Ви предоставим услугата Удостоверение по чл. 87 ал. 6 от ДОПК е необходимо изрично да възложите да бъдете представлявани пред Националната агенция по приходите за заявяването и получаването на документа – ще Ви бъде изпратено пълномощно на посочения от Вас имейл адрес. МОЖЕМ ДА ПРЕДОСТАВИМ УСЛУГАТА САМО АКО НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ НАП ИЛИ ТЕ БЪДАТ ЗАПЛАТЕНИ СВОЕВРЕМЕННО СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО.

Цена:  89 лв.

Срок: Удостоверение по чл. 87 ал. 6 от ДОПК  се предоставя за 7 работни дни от деня на заявяване.

Начин на предоставяне:

1.като прикачен файл в PDF формат, подписан с КЕП от длъжностно лице на посочения при заявяването имейл адрес

2.на хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на пощенската пратка

 

 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Категория: