Справка за лице от Имотен регистър /Имотен регистър справки по ЕГН/

31.00 лв.

Услугата Имотен регистър справки по ЕГН – “Справка за лице от Имотен регистър за всички служби по вписвания” показва всички вписвания, отбелязвания и заличавания по персоналната партида на едно или няколко лица, на територията на всички 113 Служби по вписванията.

Как да направя справка за наследство? Със Справката за лице от Имотен регистър можете да направите проверка на наследство по егн.

Как да разбера кой е собственик на имот? – Справка за вписванията за конкретен имот по адрес можете да откриете Собственик на имот по адрес оттук: Компютърна справка за тежести на имот.

Кой може да провери собствеността на недвижим имот? – Всяко лице може да направи справка за собствеността на имот в Имотен регистър. Това може да стане на място във всяка една Служба по вписванията или по електроне път.

Информация от Имотен регистър справки по ЕГН

Услугата Имотен регистър справки по ЕГН – “Справка за лице от Имотен регистър за всички служби по вписвания” съдържа информация за вписване на актове относно недвижими имоти, искови молби и на постановените по тях решения, ипотеки, залози по Закона за особените залози (ЗОЗ), вписване и заличаване на възбрани и други обезпечения, както и други актове в предвидените от закона случаи.

Необходима информация за предоставяне на услугата Имотен регистър справки по ЕГН:

  • ЕГН на лицето, за което ще се прави справката или
  • Булстат на дружеството, за което ще се прави справката.

В цената е включена и таксата, която ще заплатим на АВп – Имотен регистър!

Начин на предоставяне:
Справката се предоставя на посочения при заявяването имейл адрес.

Срок:
Справката се предоставя в срок до 4 работни часа от момента на заявяването.

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Категория: