Режим на имуществени отношения

61.00 лв.

С услугата Режим на имуществените отношения получавате Удостоверение от регистъра на имуществените отношения на съпрузите. В регистъра се вписват брачните договори и избраният от съпрузите режим на имуществени отношения.

Удостоверението за режим на имуществени отношения представлява официален документ, издаден от Агенцията по вписванията, подписан от длъжностно лице.

Факти удостоверявани със Удостоверение за Режим на имуществените отношения на съпрузите.

Периодът, който обхваща Удостоверението е от 2009 г., когато е създаден регистъра.

То удостоверява факта за наличието или липсата на регистриран режим на имуществени отношения между съпрузите.

Удостоверението съдържа информация за 3 имена на съпрузите, № на уведомление, № и дата на Акта за сключен гражданкси брак и режим на имуществените отношения с посочен номер на брачен договор.

Необходима информация за Удостоверение за Режим на имуществените отношения:

ЕГН или 3 имена или № на Акт за граждански брак /посочва се дата и място /община, район/ на издаване или № на Удостоверение за сключен граждански брак /посочва се серия и № на документа/

Информацията се посочва се във формата за заявка на услугата  в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“.

Цена: 61 лв.

Начин на предоставяне:

Справката се предоставя, като прикачен файл във формат PDF, подписан от длъжностното лице с квалифициран електронен подпис на посочения при заявяването имейл адрес.

Срок:

Справката се предоставя в срок до 4 работни часа от момента на заявяването.

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Категория: