6 документи за продажба на имот – Само за 5 минути от телефона

6 документи за продажба на имот – Само за 5 минути от телефона - Мирител

Рeволюциoнен начин да осигурите с необходимите официални документи за продажба на имот сделките си с недвижимост – изцяло онлайн заявка и получаване на посочен от Вас адрес на територията на цялата държава или по електронен път.

За колко време се вадят документи за продажба на имот: Данъчна оценка от Общината, Скица от Кадастъра, Удостоверение за тежести от Службата по вписванията и Удостоверение за наследници от град в другата страна на държавата? – поне 1-2 дена.

А колко нерви и пари ще Ви струва?

С електроните услуги на Miritel.bg това ще ви отнеме 5 минути, през които седейки си в шезлонга на плажа можете да заявите наведнъж всички документи за продажба на имот от телефона си, а в края на почивката те да Ви чакат вкъщи или в офиса Ви, готови за сделка.

6 документи за продажба на имот

В настоящата статия Ви представяме 6 документи за продажба на имот, които са задължителни при различни условия на сделката и за които само miritel.bg може да ви предложи реална възможност да заявите с един клик, направо от телефона си, за по-малко от 5 минути.

Необходими документи за продажба на имот:

 1. Данъчна оценка на имот
 2. Скица на имот или схема на самостоятелен обект в сграда
 3. Удостоверение за наследници
 4. Удостоверение за семейно положение
 5. Удостоверение за тежести
 6. Документ за собственост – заверен или незаверен препис

Не се колебайте да набавите от всяка точка на земното кълбо лесно, сигурно и бързо всички официални документи за продажба на имот, които са Ви необходими за сделка от единственото място www.miritel.bg, което може да Ви предложи заявка с един клик на телефона.

Просто натиснете бутона – ние ще свършим останалото.

Защо да изберем Мирител БГ

 • 24/7 наличност на услугите
 • Достъп до всички регистри от едно място
 • Не се налага да ходите никъде
 • Не се налага да се сблъсквате с администрацията
 • Не се налага да търсите скъпи консултанти

6 документи за продажба на имот

1. Данъчна оценка на имот
Данъчна оценка на имот - документи за продажба на имот - Мирител
Данъчна оценка на имот е един от необходимите документи за продажба на имот. Той удостоверява данъчната основа, върху която се начисляват местните данъци и такси.

Смисълът от задължителното му изискване е да удостовери факта, че за имота не се дължат такива.

Поради това преди заявяване на данъчна оценка, която е нужна за сделка е необходимо да се платят всички задължения.

Данъчната оценка се издава от Дирекцията „Местни данъци и такси“ към общината, на територията на която се намира имотът.

Повече за електронното заявяване и получаването на Данъчна оценка можете да научите ОТТУК

2. Скица на имот или схема на самостоятелен обект в сграда
Скица на поземлен имот в урбанизирана територия - документи за продажба на имот - Мирител
Задължителна част от пакета необходими документи за продажба на имот пред нотариус – скица на поземлен имот, скица на сграда или схема на самостоятелен обект в сграда.

Удостоверява пред всички административни, съдебни органи и лица с публични функции, че представените в документите данни за граници, идентификатор, основни кадастрални данни и данните за собствеността върху имота, са регистрирани в одобрената, актуална кадастрална карта и кадастрални регистри.

Издава се от териториалното поделение на „Агенция по геодезия, картография и кадастър“, на територията на която се намира имотът.

Повече за електронното заявяване и получаването на Скица на имот можете да научите ОТТУК.

3. Удостоверение за наследници

Удостоверение за наследници - документи за продажба на имот - МирителУдостоверение за наследници е един от необходими документи за продажба на наследствен имот, в случая когато собтствеността е преминала към настоящия собственик не по силата на сделка, а по пътя на наследяването.

Съдържа информация за всички живи и починали наследници, определени съгласно Закона за наследството.

За всеки починал трябва да има отделно удостоверение за наследници, в което трябва да е посочена точната дата на смъртта, семейното му положение към датата на смъртта, както и кои са наследниците му.

Издава се само от общината, района или кметството по последния постоянен адрес на починалото лице.

Повече за електронното заявяване и получаването на Удостоверение за наследници можете да научите ОТТУК.

4. Удостоверение за семейно положение

Удостоверение за семейно положени - документи за продажба на имот - МирителУдостоверение за семейно положение е документ за сделка с недвижим имот, с който продавачът удостоверява какво е било семейното му положение към датата на придобиване на имота, тъй като ако към тази дата то е било “омъжена” или „женен”, имотът е „съпружеска имуществена общност“.

Удостоверението за семейно положение се издава въз основа на наличните данни от регистрите на населението и регистрите за гражданското състояние.

В удостоверението  се попълват всички данни за лицето, чието семейно положение се удостоверява, за съпруга/та и децата. Дата на раждане на съпруг/а или деца се вписва само когато същите нямат ЕГН.

Издава се от общината, района или кметството по постоянния адрес на лицето.

Повече за електронното заявяване и получаването на Удостоверение за семейно положение можете да научите ОТТУК.

5. Удостоверение за тежести

Удостоверение за тежести - документи за продажба на имот - МирителУдостоверението за тежести не е документ, който е в задължителния пакет документи за продажба на имот.

Той обаче се изисква от купувачите и техните правни консултанти, с цел установяване с официален документ, носещ подписа на съдия по вписванията наличието или липсата на актове, с които се изключва или ограничава правото на собственост, предмет на сделката.

Удостоверението за тежести за определен имот показва всички вписвания, отбелязвания и заличавания за тежести и права или пък удостоверява, че такива няма.

Издава се от Службата по вписванията, на територията на която се намира имотът.

Повече за електронното заявяване и получаването на Удостоверение за тежести можете да научите ОТТУК.

 

6. Документ за собственост – заверен или незаверен препис

изгубен нотариален акт - документи за продажба на имот - МирителДокументът за собственост е задължителен в пакета документи за продажба на имот, с който се удостоверява пред нотариуса правото на собственост, предмет на сделката: актове, с които се прехвърля правото на собственост, както и актове, с които се признават такива права, договорите, с които се прехвърля наследство, договорите за делба на недвижими имоти, както и съдебно-разделителните протоколи относно такива имоти, влезлите в сила съдебни решения, които заместват предходните актове, както и актовете, с които е извършена поправка на очевидна фактическа грешка във вписани актове.

В случай, че не разполагате с документ на собственост можем да Ви осигурим незаверен или заверен препис от всеки вписан в Имотен регистър акт, включително и такъв удостоверяващ право на собственост.

Повече за електронното заявяване и получаването на Препис от вписан акт в Имотен регистър можете да научите ОТТУК.

 

Полезни връзки

Последвайте Miritel.bg във Фейсбук и Инстаграм