Документи за сделка – Основен пакет

157.00 лв.199.00 лв.

С услугата “Документи за сделка – Основен пакет” получавате възможност да заявите по електронен път и да плучите във всяка една точка на Република България Данъчна оценка и един от следните документи Скица на имот или  Схема на самостоятелен обект.

Безплатно получавате 1 бр.  Компютърна справка за тежести на имот или Справка за лице от Имотен регистър /Имотен регистър справки по ЕГН/, които могат да Ви послужат а проверка на документи при покупка на имот. Справките можете да заявите като изпишете във формата за заявка на услугата в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“ Кадастралният идентификатор или друга релевантна информация за имота или ЕГН/ЕИК за лицето.Проверка на документи при покупка на имот

Документите, получени чрез електронна услуга на miritel.bg, са напълно годни да бъдат използвани за сделка с недвижими имоти пред нотариус и за всяка друга удостоверителна цел пред всеки административен и съдебен орган.Пакетът съдържа основните необходими документи за продажба на имот пред нотариус

“Документи за сделка – Основен пакет” получавате на хартия, на посочен от Вас адрес чрез куриер или като прикачен файл, подписан от длъжностно лице с електронен подпис, в зависимост от изискването за Служба по вписванията по мястото на извършване на сделката.

Ако ви е необходимо можем да Ви предоставим справка или всеки друг необходим документ за сделка с недвижим имот:  Удостоверение за наследници и Удостоверение за тежести на имот , Удостоверение за семейно положение и  други.

Необходима информация за предоставяне на услугата Документи за сделка – Основен пакет:

Три имена, ЕГН , постоянен адрес, л.к. №, данни и място на издаване;

за имота: Документ за собственост, от който да е видна следната информация: гр./село, ул., №, бл., вх., ет., ап., кв./масив, парцел по план на …, вид на имота /парцел, дворно място, замеделска, горска земя, сграда или част от сграда и др./;

за юридически лица; фирма, ЕИК, адрес на управление, имена на представляващите/щите.

Можете да не предоставите необходимата информация като качите във формата за заявка на услугата в полето “Качване на файл” документ за собственост, скица на имота и документ за платен местен данък.

Информацията се посочва във формата за заявка на услугата в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“. 

ВАЖНО! За да можем да Ви предоставим услугата Издаване на удостоверение за данъчна оценка на имота онлайн е необходимо изрично да ни възложите да бъдете представени пред съответната на община, район или кметство – ще Ви бъде изпратено пълномощно на посочения от Вас имейл адрес.

Цена и срок за издаване на Документи за сделка – Основен пакет:

Обикновена услуга за 7 работни дни – 157 лв.,

Бърза услуга за 3 работни дни – 199 лв.

За колко време се вадят документи за продажба на имот? Документите за сделката се издават в срок от 7 или 3 работни дни от деня, следващ деня на заявяването, като към този срок се добавя и времето, необходимо за доставката.

ВАЖНО:  В случай, че се налага попълването на Кадастрален регистър на недвижимите имоти към срока за издаване се добавя и срокът за попълването му, за което не е налице Бърза услуга и по регламент на АГКК изпълнението на услугата е 14 работни дни /когато скицата или схемата в комбинация с попълване на КРНИ са заявени като бърза услуга, обикновено документите се изготвят за около 7-10 дни, а при заявена обикновена услуга за около 10-14 дни/.

Начин на предоставяне на услугата Документи за сделката – основен пакет:

На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на пощенската пратка или или като прикачен файл, подписан от длъжностното лице с електронен подпис, в зависимост от изискванията на съответната на Служба по вписванията по мястото на извършване на сделката.

В цената на услугата Документи за сделката – основен пакет е включена и таксата, която ще заплатим на съответната на община, район или кметство и на АГКК! 

 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Код: Няма Категории: , ,