Удостоверение за родствени връзки

89.00 лв.

Удостоверение за родствени връзки – В удостоверението се попълват всички данни, за лицето, за което се отнася удостоверението: за съпруга/та и за всички живи и починали роднини по права линия от първа степен и по съребрена линия от втора степен. В удостоверението могат да бъдат включени и роднини от друга степен, когато това е поискано от заявителя.

Удостоверение за родствени връзки онлайн – С електронната услуга на miritel.bg Ви предоставяме лесен и бърз начин, по който да получите издаден официален документ.

Удостоверение за родствени връзки получавате на хартия, изпратен на посочен от Вас адрес  чрез куриер или като прикачен файл, подписан от длъжностно лице с електронен подпис, в зависимост от начина по който ще го използвате.

Кой издава Удостоверението за родствени връзки?

Удостоверението за родствени връзки се издава от всяка община, район или кметство.  Когато длъжностното лице не разполага с данни за някои от роднините, изисква служебно същите от съответната общинска администрация.

Например ако заявлението за издаване на удостоверение за родствени връзки образец е подадено в Община София, но са налице роднини в Община Варна, Община Русе и Обшина Велико Търново длъжностното лице ще събере служебно информацията от всички общини.

За какво може да послужи удостоверение за родствени връзки?

Често в живота се случва роднините да не се познават. Внуците не познават прародителите си и други роднини, на които се оказват наследници – така може да се установят данните за наследодател и да се заяви удостоверение за наследници, респективно да се издири информация за неизвестно наследство. Чрез удостоверението за родствени връзки може да се изгради родословното дърво, като се изиска информация от администрацията за липсващите звена в него за конкретна родствена връзка.

Необходима информация за предоставяне на услугата Удостоверение за родствени връзки:

Три имена,ЕГН на лицето, за което ще бъде издавано удостоверението. Удостоверение за родствени връзки на починало лице може да се получи при заявяването му.

Информацията се посочва се във формата за заявка на услугата  в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“.

Важно! За да можем да Ви предоставим услугата Удостоверение подствени връзки е необходимо изрично да възложите да бъдете представлявани пред съответната община, район или кметство за заявяването и получаването на документа – ще Ви бъде изпратено пълномощно на посочения от Вас имейл адрес.

Цена:  89 лв.

В цената е включена таксата, която ще платим на административния орган.

Срок: Удостоверение за родствени връзки се предоставя за 7 работни дни от деня на заявяване.

Начин на предоставяне:

1.като прикачен файл в PDF формат, подписан с КЕП от длъжностно лице на посочения при заявяването имейл адрес

2.на хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на пощенската пратка

 

 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Категория: