Удостоверение за липса на задължения

60.00 лв.

Удостоверението липса на задължения удостоверява данните за наличието или липсата на задължения за местни данъци и такси към съответната община. Ако такива са налични показва по коя декларация са те, с номер и дата на декларацията; за недвижим имот или МПС е тя; видът на задължението; размерът на главницата, лихвата и общият размер на задължението.

Необходима информация за предоставяне на услугата Удостоверение за липса на задължения:

Три имена,ЕГН, адрес на декларатора и община, от която следва да се издаде удостоверението.

Информацията се посочва се във формата за заявка на услугата  в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“.

Важно! За да можем да Ви предоставим услугата е необходимо изрично да възложите да бъдете представлявани пред съответната община, район или кметство за заявяването и получаването на документа – ще Ви бъде изпратено пълномощно на посочения от Вас имейл адрес.

Цена:  60 лв.

Срок: Удостоверение за липса на задължения  се предоставя за три работни дни от деня на заявяване.

Начин на предоставяне:

1.като прикачен файл в PDF формат, подписан с КЕП от длъжностно лице на посочения при заявяването имейл адрес

2.на хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на пощенската пратка

В цената на услугата Удостоверение за липса на задължения е включеана и таксата, която ще заплатим на съответната община! 

 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Категория: