Документи за сделка със земеделска земя

197.00 лв.227.00 лв.

С услугата “Документи за сделка със земеделска земя” получавате възможност да заявите по електронен път и да получите във всяка една точка на Република България

  • Данъчна оценка на имот   /респ. Удостоверение за наличие или липса на данни/ и
  • Скица на имот в неурбанизирана територия .

Безплатно получавате 1 бр.  Компютърна справка за тежести на имот или Справка за лице от Имотен регистър /Имотен регистър справки по ЕГН/ , която можете да заявите като изпишете във формата за заявка на услугата в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“ Кадастралният идентификатор или друга релевантна информация за имота или ЕГН/ЕИК за лицето.

Документите, получени чрез електронна услуга на miritel.bg, са напълно годни да бъдат използвани за сделка с недвижими имоти пред нотариус и за всяка друга удостоверителна цел пред всеки административен и съдебен орган.

“Документи за сделка със земеделска земя” получавате на хартия на посочен от Вас адрес чрез куриер или като прикачен файл, подписан от длъжностно лице с електронен подпис, в зависимост от изискванията на съответната Служба по вписванията по мястото на извършване на сделката.

Ако ви е необходимо можем да Ви предоставим справка или всеки друг необходим документ за сделка с недвижим имот:  Удостоверение за наследници и Удостоверение за тежести на имот , Удостоверение за семейно положение и  други.

Необходима информация за предоставяне на услугата Документи за сделка със земеделска земя:

Три имена, ЕГН , постоянен адрес, л.к. №, данни и място на издаване;

за имота: Документ за собственост, от който да е видна следната информация: гр./село, ул., №, бл., вх., ет., ап., кв./масив, парцел по план на …, вид на имота /парцел, дворно място, замеделска, горска земя, сграда или част от сграда и др./;

за юридически лица; фирма, ЕИК, адрес на управление, имена на представляващите/щите.

Можете да ни предоставите необходимата информация като качите във формата за заявка на услугата в полето “Качване на файл” документ за собственост, скица на имота и документ за платен местен данък.

Информацията се посочва във формата за заявка на услугата Документи за сделка със земеделска земя, в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“. 

ВАЖНО! За да можем да Ви предоставим услугата Издаване на удостоверение за данъчна оценка на имота онлайн е необходимо изрично да ни възложите да бъдете представени пред съответната община, район или кметство за заявяването и получаването на документа – ще Ви бъде изпратено пълномощно на посочения от Вас имейл адрес.

Цена и Срок за издаване на Документи за сделка със земеделска земя :

Обикновена услуга за 14 работни дни – 197 лв.

Бърза услуга за 7 работни дни – 227 лв.

Документите за сделката се издават в срок от 14 или 7 работни дни от момента на заявяването, като към този срок се добавя и времето, необходимо за доставката.

ВАЖНО: В случай, че се налага попълването на Кадастрален регистър на недвижимите имоти към срока за издаване се добавя и срокът за попълването му, за което не е налице Бърза услуга и по регламент на АГКК изпълнението на услугата е 14 работни дни /когато скицата в комбинация с попълване на КРНИ са заявени като бърза услуга, обикновено документите се изготвят за около 7-10 дни, а при заявена обикновена услуга за около 10-14 дни/. Съответно общият срок се увеличава с около 7 дни и става 21 дни за обикновена и 14 дни за бърза.

Начин на предоставяне на улугата Документи за сделка със земеделска земя:

На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на пощенската пратка или или като прикачен файл, подписан от длъжностното лице с електронен подпис, в зависимост от изискванията на съответната Служба по вписванията по мястото на извършване на сделката.

Срок за издаване на Документи за сделка със земеделска земя:

Документите се издават в срок от 14 работни дни, считано от деня следващ деня на заявката, като към този срок се добавя и времето, необходимо за доставката.

В цената на услугата Документи за сделка – основен пакет е включена и таксата, която ще заплатим на съответната Община, район или кметство и на АГКК или ОСЗ! 

 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Код: Няма Категории: , ,