Удостоверение за декларирани данни

75.00 лв.

Удостоверението за декларирани данни съдържа декларираните от заявителя данни за недвижими имоти и превозни средства.

За новопостроените или придобитите по друг начин имоти се подава декларация, с която се уведомява общината по местонахождението на имота, за облагане на собственика, съответно носителя на ограниченото вещно право, с годишен данък върху недвижимите имоти.

Превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България, се регистрират в община за определяне на дължината на собственика на дънъка.

Необходима информация за предоставяне на услугата Удостоверение за декларирани данни:

Три имена,ЕГН и адрес на декаратора.

Информацията се посочва във формата за заявка на услугата в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“.

Важно! За да можем да Ви предоставим услугата Удостоверение за декларирани данни е необходимо изрично да възложите да Ви представляваме пред съответната на община, район или кметство за заявяване и получаването на документа – ще Ви бъде изпратено пълномощно на посочения от Вас имейл адрес.

Цена : 75 лв .

Срок за издаване на Удостоверение на декларирани данни:

5 работни дни, след деня на заявяване.

Начин на предоставяне на услугата Удостоверение за декларирани данни :

Като прикачен файл в PDF формат, подписан с КЕП от служебно лице, посочен при заявката на имейл адрес

В цената е включена и таксата, която ще плащаме на разходите на общината .

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Категория: