Скица на имот от кадастър

85.00 лв.109.00 лв.

С услугата Скица на имот получавате скица на имот онлайн – издаване на скица за имот – официален документ от Агенция по геодезия, картография и кадастър – скица на поземен имот или скица на сграда, удостоверяващи пред всички административни, съдебни органи и лица с публични функции, че представяте в документите данни за граници, идентификатор, основни кадастрални данни и данни за собствеността върху имота, регистрирани са в одобрената, актуална кадастрална карта и кадастрални регистри. Тази услуга може да се заявява и получава от всяко лице, независимо дали е собственик на имота или не.

Документът, получен чрез електронна услуга на miritel.bg  е напълно годен да бъде използван за сделка с недвижим имот пред нотариус  и за всяка друга удостоверителна цел пред всеки административен и съдебен орган.

С електронната услуга на miritel.bg предоставяме лесен и бърз начин, след като получите издаден официален документ Скица на имот на имот от Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Скицата на имота получавате на хартия, посочена от Вашия адрес чрез куриер или като прикачен файл, подписан от длъжностно лице с електронен подпис, в зависимост от начина, по който ще използвате.

Ако ви е необходимо да Ви осигурим справка или всеки друг необходим документ за сделка с недвижим имот ОТТУК.

Допълнителни безплатни услуги към услугата Скица на имот

  1. Ние безплатно ще проверим попълнен дали е Кадастралният регистър на недвижимия имот с актуалната информация за собствениците Извлечение от КРНИ с данни за собствениците и имотите;
  2. Ние безплатно ще нанесем актуалната информация за собствеността в КРНИ, ако се покаже, при проверката от предходната точка, че това е необходимо:  Нанасяне на промени в КРНИ .

Необходима информация за предоставяне на услугата Скица на имот:

  • Точен адрес на имота /област, община, населено място,квартал, улица №, блок, вход, етаж, апартамент/ или
  • идентификатор или
  • стар идентификатор.
  • документ за собствеността

Информацията се посочва във формата за заявка на услугата в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“.

В зависимост от избрания вид на услугата цената Скица на имота е, както следва:

обикновена услуга 85 лв. – 7 работни дни от заявяване на услугата;

бърза услуга 109 лв. – 3 работни дни от заявяване на услугата.

Начин на предоставяне на услугата Скица на имот:

  1. Като прикачен файл в PDF формат, подписан с КЕП от длъжностно лице от АГКК на посочения при заявяване имейл адрес.
  2. Чрез куриерска услуга за сметка на заявителя, на посочения адрес за кореспонденция.

Срок:

Документът се предоставя в срок от 3 или 7 работни дни от момента на заявяването на имейл адреса. При необходимост от попълване на КРНИ към срока се добавя и срокът за попълване на Регистъра. При предоставяне чрез куриерска услуга към срока от предходното изречение се добавя и времето, необходимо за доставката.

В цената е включена и таксата, която ще платим на АГКК.

 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Код: Няма Категория: