Нанасяне на промени в КРНИ

59.00 лв.

Услугата Н анасяне на промени в КРНИ  на Мирител, представлява смяна на собственик в кадастъра и предоставя възможност по електронен път да бъдат нанесени настъпили промени в КРНИ по отношение на собствеността.

Нанасяне на промени в КРНИ

КРНИ следва да съдържа актуалното състояние на собствеността за всеки имот, като това гарантира, че при издаване на скица на имот или схема на самостоятелен обект ще удостоверите истинските собственици на имота.

Нанасянето на имоти в кадастъра се извършва по отношение на всички настъпили промени в границите на недвижимите имоти при: отстраняване на непълноти или грешки, /поправка на грешка в Кадастъра/ отстраняване на явна фактическа грешка, прилагане на подробни устройствени планове, промяна на границите на поземлени имоти в резултат на промяна на границите на административно-териториалните единици, на землищните граници и на границите на територии с еднокво трайно предназначение, нанасяне на изградени и пристроени имоти, заличаване на имоти, нанасяне на имотв кадасъра – на нови, както и разделяне или съединяване на самостоятелни обекти в имоти или в съоръжения по техническата инфраструктура, промяна на границите на поземлените имоти по взаимно съгласие на собствениците, разделяне, дела или обединяване на имотите.

ВАЖНО! Улслугата Нанасяне на промени в КРНИ се предоставя само за нанасяне на настъпили промени в собствеността – смяна на собственик в кадастъра. Нанасянето на други промени подлежи на отделно договаряне, за което можете да не пишете на обявения имейл.

Информация, необходима за предоставяне на услугата Нанасяне на промени в КРНИ:

Точен адрес на имота /област, община, населено място,квартал, улица №, блок, вход, етаж, апартамент/, неговият идентификатор или стар както и Документ за собственост или друго вещно право – представлява се, ако не е вписан в службата по вписванията и/или за него няма създадена имотна партида с идентификатор по реда на ЗКИР; Удостоверение за гражданско състояние или копие на акт за гражданско състояние – в случаите, в които имотът е съпружеска имуществена общност, а в документа за собственост е посочен само един от съпрузите; Удостоверение за идентичност на лица с различни имена – при необходимост; Документ, доказващ правен интерес за заявяване на услугата – при липса на документ за собственост или друго вещно право; Удостоверение за наследници – заявлението се подава от наследник.

Срок: 7 работни дни от деня на подаване на заявката.

ВАЖНО! За да можете да предоставите услугата Нанасяне на промени в КРНИ е необходимо изрично да възложите да бъдете представени пред АГКК за заявяването на услугата – ще Ви бъде изпратено пълномощно на посочения от Вашия имейл адрес.

 

 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Категория: