Удостоверение за наличие или липса на данни

82.00 лв.105.00 лв.

Услуга:

“Удостоверение за наличие или липса на данни – характеристика” Агенция по геодезия, картография и кадастър издава официален документ – Удостоверение за наличие или липса на данни, известно също като Удостоверение за характеристики на поземлен имот в Земеделска територия, удостоверяващо пред всички административни, съдебни органи и лица с публични функции, че представяте в документите данни за трайно предназначение на територията, начин на трайно ползване, площ, адрес на поземления имот, категория на земята, местоположение на поземлен имот спрямо строителните граници на населеното място, в което се намира и по посока пътната мрежа с трайна настилка данни и данни за собствеността върху имота, са регистрирани в одобрената, актуална кадастрална карта и кадастрални регистри.

Тази услуга може да се заявява и получава от всяко лице, независимо дали е собственик на имота или не. 

За какво служи Удостоверение за наличие или липса на данни – характеристика? Това е необходимо да се въведе в общинската администрация, което следва да се издаде данъчна оценка на имота, за да може съответният служител да вземе предвид характеристиките на имота при определяне на оценката.

Документът, получен чрез електронна услуга на miritel.bg  е напълно годен да бъде използван за сделка с недвижим имот пред нотариус  и за всяка друга удостоверителна цел пред всеки административен и съдебен орган.

С електронната услуга на miritel.bg предоставяме лесен и бърз начин, за който да получите издаване на официален документ Удостоверение за наличие или липса на данни – характеристика от Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Удостоверението за наличие или липса на данни – характеристиките  получавате хартия на посочен от Вас адрес чрез куриер или като прикачен файл, подписан от служебно лице с електронен подпис, в зависимост от начина, по който ще използвате.

Ако ви е необходимо да Ви предоставим справка или всеки друг необходим документ за сделка с недвижим имот:  Данъчна оценка на имотаСкица на поземен имот или сграда в неурбанизирана територияУдостоверение за наследници  и  други.

Информация, необходима за предоставяне на услугата Удостоверение за наличие или липса на данни – характеристика:

Точен адрес на имота /област, община, населено място,квартал, улица №, блок, вход, етаж, апартамент/, неговият идентификатор или стар такъв.

В зависимост от избрания вид на услугата таксата е, както следва:

обикновена услуга 82 лв. – 7 работни дни от заявяване на услугата;

бърза услуга 105 лв. – 3 работни дни от заявяване на услугата.

Начин на предоставяне на услугата Удостоверение за наличие или липса на данни – характеристика:

  1. Като прикачен файл в PDF формат, на посочения при заявяването имейл адрес.
  2. Чрез куриерска услуга за сметка на заявителя, на посочения адрес за кореспонденция.

Срок:

Документът се предоставя в срок от 3 или 7 работни дни от момента на заявяването на имейл адреса. При предоставяне чрез куриерска услуга към срока от предходното изречение се добавя и времето, необходимо за доставката.

 

В цената е включена и таксата, която ще платим на АВп -Имотен регистър! 

 

 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Код: Няма Категория: