Данъчна декларация за имот

85.00 лв.

Данъчна декларация за имот се подава за облагаемите с данък имоти:

 • имоти, самостоятелни строителни обекти имоти и поземлени имоти, които са в границите на населените места и селищните образувания
 • поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията
 • застроените земеделски и горски земи – за действително застроената площ и прилежащия ì терен

В КОИ СЛУЧАИ СЕ ПОДАВА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМОТ

 • придобиване на новопостроен недвижим имот, който не подлежи на въвеждане в експлоатацияпо реда на Закона за устройство на територията
 • данъчна декларация за имот по наследство се подава при придобиване на недвижим имот по наследство
 • предоставяне на право на управление върху държавен/общински имот
 • придобиване на новопостроен или придобиване по друг начин недвижим имот от предприятие или учредяване на ограничено вещно право на ползване върху недвижим имот на предприятие
 • учредяване на правото на концесия върху недвижим имот
 • преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на дънъка
 • подаване на коригираща декларация за деклариран имот

Не се подават декларации при продажба на имот. Не се подава декларация за недвижими имоти и ограничените вещни права, придобити, с изключване на придобитите от предприятия, по възмезден или безвъзмезден начин, чрез правна сделка или по давност.

ОТ КОГО СЕ ПОДАВА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМОТ

Данъчната декларация за имот се подава от данъчно задължените по Закона за местните данъци и такси лица, а това са:

 • собствениците на облагаем с данък недвижим имот
 • лицето, на което знаете правото на управление върху имотите
 • държавна или общинска собственост
 • Използвателят – предприятие, когато върху имота е учредено вещно право на ползване
 • концесионерът при учредено право на концесия

Подадената декларация от един съобственик, съответно ползвател, ползва други съобственици и ползватели.

В КАКЪВ СРОК СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМОТ

Данъчна декларация за имот се подава в:

 • двумесечен срок от придобиването на облагаем с данък недвижим имот, включително предоставяне на право на или учредяване на право на ползване/концесия на управление върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
 • шестмесечен срок от откриване на наследството, когато недвижим имот се придобива по наследство

Необходима информация за предоставяне на услугата Данъчна декларация за имот:

Три имена/фирма, ЕГН/ЕИК , постоянен адрес/адрес на управление, л.к. №, данни и място на издаване на задълженото лице; Три имена/фирма, ЕГН/ЕИК , постоянен адрес/адрес на управление на съсобственик; документ, от който се установява придобиването на имота – Нотариален акт, Удостоверение за наследници, Концесионен договор и др.

Информацията се посочва във формата за заявка на услугата в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“, а документите се показват от „Качване на файл“. 

ВАЖНО! За да можем да Ви предоставим услугата Издаване на удостоверение за данъчна оценка на имота онлайн е необходимо изрично да бъдете възложени да бъдете представени пред декларацията на община, район или кметство за кандидатстването и получаването на документа – ще Ви бъде изпратено пълномощно на посочения от Вашия имейл адрес.

Цена : 85 лв .

Срок за извършване на услугата: 7 работни дни от момента на заявяването.

 

 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Категория: