Удостоверение за постоянен адрес

75.00 лв.85.00 лв.

Удостоверение за постоянен адрес

Ще Ви бъде издадено удостоверение за вече регистриран постоянен адрес. 

Постоянен адрес е адресът в населеното място, което лицето избира да бъде вписано в регистрите на населението. За български гражданин, живеещ в чужбина, постоянният адрес е винаги на територията на Република България. Всяко лице може да има само един постоянен адрес.Това означава, че ако лицето живеете в извън границите на Република България, но продължава да е български гражданин, неговият постоянен адрес ще бъде на територията на Република България.

Удостоверение за постоянен адрес – онлайн – С електронната услуга на miritel.bg Ви предоставяме лесен и бърз начин, по който да получите издаден официален документ.

Удостоверение за постоянен адрес получавате на хартия, което може да бъде изпратено на посочен от Вас адрес  чрез куриер или като прикачен файл, когато документът е заявен за издаване като електронен документ, подписан от длъжностно лице с електронен подпис.

Постоянен адрес на български граждани живеещи в чужбина

Български граждани, живеещи предимно в чужбина, но невписани в регистрите на населението или не можещи да посочат постоянен адрес в Република България, се вписват служебно в регистрите на населението на район „Средец“ на град София. Това означава, че ако лицето няма заявен постоянен адрес в България, трябва регулярно да проверява в общинската служба на район „Средец“ за важни известия от държавни или общински органи.

Постоянен адрес на новородено дете

Постоянният адрес на новороденото дете е този на родителите му. Когато родителите имат различни постоянни адреси, те избират един от тях за детето си.

Заявяване на постоянен адрес

Заявяването/регистрирането  на постоянен адрес е различна и отделна процедура от тук описната Удостоверение за постоянен адрес.

Заявяването се извършва лично, а по изключение – от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Български гражданин, живеещ предимно в чужбина, може да заяви постоянния и настоящия си адрес и чрез заявление за издаване на български документ за самоличност, подадено чрез дипломатическите или консулските представителства на Република България.

Кой издава Удостоверение за постоянен адрес?

Удостоверението за постоянен  адрес се издава  от Кметът на общината.

Необходима информация за предоставяне на услугата Удостоверение за постоянен адрес:

Три имена,ЕГН на лицето, за което ще бъде издавано удостоверението.

Информацията се посочва се във формата за заявка на услугата  в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“.

Важно! За да можем да Ви предоставим услугата Удостоверение за постоянен адрес е необходимо изрично да възложите да бъдете представлявани пред съответната община, район или кметство за заявяването и получаването на документа – ще Ви бъде изпратено пълномощно на посочения от Вас имейл адрес.

Цена:  Срок на издаване 5 работни дни – 75 лв., 2 работни дни – 85 лв.

В цената е включена таксата, която ще платим на административния орган.

Срок: Удостоверение за постоянен адрес се предоставя за 5 или 2  работни дни от деня следващ деня на заявяване.

Начин на предоставяне:

1.като прикачен файл в PDF формат, подписан с КЕП от длъжностно лице на посочения при заявяването имейл адрес

2.на хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на пощенската пратка

Може да Ви бъде полезна и услугата Многоезично извлечение от акт за граждански брак.

 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Код: Няма Категория: