Политика за конфиденциалност

Всяко лице, което въведе лични данни и потвърди уеб-форма или заявка за услуга чрез https://miritel.bg/  декларира своето съгласие по чл. 6, ал. 1, б. „А, Б и В, от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета, относно защита на личните данни (GDPR).

Всяко лице, което въведе лични данни и потвърди уеб-форма или заявка за услуга чрез https://miritel.bg/, дава изричното си съгласие операторът – администратор на лични данни да събира, обработва и съхранява предоставените данни.

Всяко лице, което ползва уеб-сайта https://miritel.bg/, се счита уведомено за следната политика за защита на личните данни:

Политика на Miritel.bg за поверителност на личните данни

Настоящата политика за защита на личните данни е неразделна част от Общите условия на Miritel.bg и обхваща въпросите, свързани с личните данни, вкл. каква информация събираме като Администратор на лични данни, как я използваме и какви права имат потребителите в тази връзка.

КОИ СМЕ НИЕ?

Към настоящия момент оператор на сайта e: Мирител ЕООД, ЕИК: 205511844 с адрес на управление: гр. Варна, ул. Бдин № 21А, етаж 3, офис 7, което предоставя услугите, обявени на сайта https://miritel.bg/ чрез изпълнител, съобразно „Общи условия за използване на уебсайта miritel.bg“

ПОНЯТИЯ

a/ Когато, в текста на настоящата политика се споменава “САЙТА“, се има предвид цялото съдържание, находящо се под домейна miritel.bg.

б/ „Лични данни” e всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

в/ “Обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

г/ “Директен маркетинг” е предлагане на стоки и услуги на физически лица по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

ПРИНЦИПИ

При събиране и обработка на лични данни, ние се водим от следните принципи: законосъобразност; добросъвестност; прозрачност; ограничение на целите на обработка; свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност; ограничение на съхранението с оглед осъществяване на целите; поверителност на обработката и сигурност.

 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Основания и цели за събиране, обработване и съхранение на лични данни.

Основания

Miritel.bg събира и обработва лични данни във връзка с предоставянето на информационни, юридически и консултантски услуги за своите потребители, както и въз основа на:

а/ Изрично получено съгласие от субекта на данни за ползването на тези данни за една или повече от изброените по-долу цели – чл. 6, т. 1, буква „а” от GDPR РегламентаСъгласието се дава в писмена форма или при създаване на акаунт/попълване на форма, която изисква лични данни. Съгласието представлява свободно изразено, конкретно и информирано изявление, с което физическото лице се съгласява личните му данни да бъдат събрани и обработвани;

б/ Изпълнение на задълженията, в случай че е сключен договор или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор. В Общите условия за ползване на сайта са очертани предпоставките, условията и методите за сключване на договор. На основание чл. 6, т. 1, буква „б” от GDPR Регламента ние обработваме лични данни за осъществяване на преддоговорни отношения и за изпълнение на вече възникнали договорни задължения.

в/ Спазване на определени нормативни задължения. Понякога обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора -чл. 6, т. 1, буква „в” от GDPR Регламента.

г/ За целите на легитимния интерес на Miritel.bg (задължения към НАП, МВР, КЗЛД, вкл. за целите на директния маркетинг, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни) -чл. 6, т. 1, буква „е” от GDPR Регламента.

д/ В някои случаи обработването може да се налага за защита на жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора – чл. 6, т. 1, буква „г” и „д” от GDPR Регламента;

Цели

Ние събираме лични данни чрез функционалността на сайта, за конкретни законосъобразни цели – основно във връзка с изпълнение на договори за извършване на юридически, консултантски и информационни услуги. Данните няма да бъдат обработвани по никакъв несъвместим с това начин. Потребителите не следва да предоставят никаква лична информация за трети лица без предварителното тяхно съгласие или без да имат друго правно основание да я предоставят. Вие следва да се снабдите със съгласието на всяко трето лице или да имате право да предоставяте данните му на трети лица, каквито сме ние, преди да ни оповестите негови лични данни. Също така, ние събираме и обработваме лични данни с цел нашите потребители да могат да ползват функционалността на сайта. Miritel.bg  събира и обработва лични данни във връзка с използването на нашите информационни услуги, както и когато бъде взето решение за сключване на договор, включително за долуизброените цели:

а/ създаване на акаунт на сайта (когато предлагаме такава възможност) и осигуряване на пълната му функционалност при предоставянето на информационните услуги;

б/ идентификация на страна по сключен договор или договор, който предстои да бъде сключен, както и във връзка с изпълнение на договора от страна на операторите;

в/ изпращане на информационни съобщения, препоръки за ползването на сайта, нови услугии др.

г/ подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за потребителя оферти, които биха представлявали интерес;

д/ с цел получаване на отзиви за получените услуги;

е/ напомняне за изтичащи нормативно определени срокове (напр. за подаване на Годишни финансови отчети на фирмите).

Възможно е, на по-късен етап Miritel.bg да реши да обработва лични данни за следните цели, за което субектът на данни следва да даде допълнително изрично съгласие, каквото ще му бъде поискано: На основание чл. 6, ал. 1, буква „а” и чл. 7 от Регламента – за неперсонализирана реклама; На основание чл. 6, ал. 1, буква „а” и чл. 7 от Регламента – за персонализирана реклама; На основание чл. 22, ал. 2, буква „в”, чл. 6, ал. 1, буква „а” и чл. 7 от Регламента – за извършване на персонализирана оценка на информация; На основание чл. 6, ал. 1, буква „е” от Регламента – за ретаргетинг във връзка с целите на маркетинга, ремаркетинга или оптимизацията;

 1. Какви данни събираме, обработваме и съхраняваме и с какви средства?

Ние събираме и обработваме посочените по-долу категории лични данни, след изрично съгласие на лицето, за което се отнасят или на друго законово основание. Когато използват сайта, потребителите ни предоставят определена информация доброволно. Ние изискваме единствено такива лични данни, които са ни необходими за предоставяне на услугите, които предоставяме. В зависимост от конкретното действие, ние събираме следните данни:

Лична информация:

а/ При попълване на форма за заявка на услуга, ние може да събираме следните данни: Име, презиме, фамилия, ЕГН, номер на лична карта, дата на издаване на лична карта, институция, която е издала личната карта, адрес, e-mail, телефонен номер. При заявка на някои специфични услуги, изпълнителят може да събере данни за: собствени имоти на лицето, вписвания в Имотния регистър, касаещи имотите, да се снабди с копия от актовете, скици, схеми и др. документи, които могат да съдържат лични данни на трети лица. Тези данни се събират въз основа на заявка и в изпълнение на сключения договор за извършване на заявената услуга. По отношение на съдържащите се в тези документи лични данни на трети лица, потребителите следва да са запознати, че тези документи представляват извадки от публично достъпни регистри и достъпът до съдържащите се в тях лични данни е допустим във основа на закона – чл. 93 от ЗКИР,  чл. 42, чл. 51 от Правилника по вписванията и чл. 11 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Също така, с цел изпълнение на услугите, потребителите може да предоставят лични данни на трети лица – партньори, съпрузи, пълномощници или контрагенти. Тези данни може да включват име, презиме и фамилия, ЕГН, данни от лични документи, данни за имущество на тези лица и др.

Ние отчитаме, че вашето име и е-мейл могат опосредствено да съдържат данни за вашия пол, възраст, местоживеене, телефон, интереси и други данни. В същото време, ние не можем да бъдем сигурни дали тези данни са верни. Целта на формата за заявка е както следва: Получаване на ясно задание за извършване на услугата, вкл. когато тя е свързана с подготовка на документи, които неизбежно следва да съдържат лични данни; Обратна връзка. Изискваме тези данни и с цел да имаме възможност за обратна връзка с потребителя и изпращане на съобщения с информационна цел – съобщенията може да касаят подобрения или промени в дейността на сайта, изтичащи услуги, напомнителни писма във връзка с изтичащи срокове, бюлетини и др.; За изпращане на съобщения и директен маркетинг и рекламни съобщения към него в случай, че е изявил допълнително съгласие.

б/ При посещение на нашия сайт ние събираме данни за IP-адреса. Тези данни се събират с цел подобряване и гарантиране на сигурността, а също и за статистически цели и проучвания.

в/ При договорни взаимоотношения: в случай, че потребителят направи заявка, заплати услугата или заяви готовност да я заплати, с цел идентификация на партньора, сключване и изпълнение на договора ние задължително получаваме следните лични данни: име, презиме, фамилия, ЕГН, имейл, адрес, телефонен номер и пол.

г/ При свързване с профила си във Facebook или Google или с други услуги на трети страни (когато е налична такава функционалност), ние получаваме и информацията от тези профили (например приятели или контакти). Информацията, която получаваме от тези услуги, зависи от настройките и от декларациите за поверителност, така че всяко лице следва да провери какви са те.

Техническа информация

Освен личната, ние получаваме техническа информация, когато използвате нашия сайт. Всеки път, когато използвате сайта, мобилно приложение или друга интернет услуга, системата създава и записва определена информация автоматично. Всички данни, които събираме и съхраняваме чрез сайта се намират на външен сървър, по отношение на който сървър са предприети необходимите технически мерки за сигурност. Ето някои от категориите информация, която събираме:

a/ Данни в регистрационните файлове. Когато използвате сайта, нашите сървъри записват информация (“данни от дневника” или “log data”), включително информация, която браузърът ви автоматично изпраща при посещение на уебсайт или мобилното ви приложение автоматично изпраща, когато го използвате. Тези данни от дневника включват адреса на интернет протокола, адреса и активността на посещаваните от вас уебсайтове, търсения, тип и настройки на браузъра, дата и час на заявката ви, как сте използвали сайта, данните за “бисквитките” и данните за устройствата. Ако искате да получите повече подробности за информацията, която ние събираме – свържете се с нас чрез формата за контакт.

б/ Данни за “бисквитките”. Ние също така използваме “бисквитки” (малки текстови файлове, изпратени от вашия компютър всеки път, когато посещавате нашия уеб сайт) или подобни технологии за улавяне на данни. Повече информация за бисквитките можете да откриете в Политика за бисквиткиte, която е неразделна част от настоящата политика за поверителност и защита на личните данни.

в/ Информация за устройството. В допълнение към данните в дневника, ние събираме информация за устройството, чрез което използвате нашия уеб сайт, включително тип устройство, операционна система, настройки, уникални идентификатори на устройства и данни за сривове, които ни помагат да разберем, когато нещо се счупи. Дали събираме част или цялата информация, често зависи от типа на устройството, което използвате и от настройките му. Например има различни типове информация в зависимост от това дали използвате Mac или компютър или iPhone или телефон с Android. За да научите повече за това, каква информация прави вашето устройство достъпни за нас, моля, проверете и правилата на производителя на устройството или доставчика на софтуер.

III. Срок на обработката

Данните се съхраняват и обработват докато докато има нужда от тях с оглед постигане на целите или изпълнение на договора за последната заявена услуга, както и 5 години след това с оглед легитимните интереси на администратора. В случай, че нормативен акт определя по-дълъг срок за съхранение на данните, ние ги съхраняваме съобразно установения срок.

 1. Предаване на лични данни на трети лица

Ние имаме право по собствена преценка да предоставяме информация други обработващи лични данни лица за изпълнението на целите за обработване и при спазване на изискванията на Регламента. Така например, с цел извършване на доставка, когато такава е заявена от потребителя, ние може да предоставяме лични данни на куриерски компании, национални пощенски оператори. В тази връзка, потребителят може да получава SMS или обаждания от тези лица. Отново с цел изпълнение на договорените услуги, вкл. в случай, че действаме по пълномощие, ние имаме право да предоставяме лични данни на лица, които са наши партньори: адвокати, финансови институции, счетоводители, уеб-разработчици, преводачи, институции, съществуващи въз основа на закон и др.

За целите на изпълнението на сключен договор или поради друга причина е възможно да възникне ситуация, при която ни възлагате да обработваме данни на трето лице. В такъв случай, ние ще действаме в качеството на обработващ личните данни.

 1. Права, които може да упражните във връзка с вашите лични данни:

Всички права се упражняват, а съответните искания и уведомления във връзка с правата на субектите на данни, се депозират на e-mail: my@miritel.bg или по пощата на адреса на управление, посочен по-горе. Исканията се правят по начин, който позволява да се идентифицира самоличността на заявителя. По отношение на някои права, възможно е да бъдат приложими технически възможности за упражняването им, например Бутон за отписване. При всички случаи, администраторът следва да отговори на искането или да се произнесе по отношение на обявеното право на предоставения във формата за контакт адрес или е-мейл,в срок от един месец от получаването й.

Според Общия регламент за защита на личните данни, всеки субект на данни има право на:

 • Оттегляне на съгласието за обработване на лични данни. В случай, че субектът на даннине желае данните му или част от тях да се обработват, той може по всяко време да оттеглитесъгласието си за обработка. В този случай, ние имаме право да поискаме самоличността назаявителя да бъде проверена с цел установяване на идентичността с лицето, за което се отнасят данните.
 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора); Когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, администраторът е длъжен да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомен надзорният орган за нарушението. Също така, субектът на данни може да поиска информация относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити.
 • Достъп до собствените си лични данни. Като субект на лични данни имате право да поискате потвърждение дали се обработват личните Ви данни и ако това е така – да получите достъп до данните си и следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. Исканията за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен/електронен вид и да бъдат адресирани до администратора. В този случай, ние предоставяме копие от обработваните лични данни в електронна или друга подходяща форма.
 • Коригиране(ако данните са неточни). Като субект на лични данни имате право да поискате коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални. За тази цел трябва да подадете отделно искане. На искането Ви ще бъде отговорено от страна на администратора по следния начин – писмено, на предоставения е-мейл адрес.
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“). Като субект на лични данни имате право да „бъдете забравен”, т.е. да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне т.е. администраторът да заличи личните ви данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните. Искане за изтриване може да се подаде на основанията, предвидени в Регламента, вкл. при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглили своето съгласие; когато сте възразили срещу обработването на лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; когато обработването е незаконосъобразно;когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. Администраторът може да откаже да заличи личните данни на основанията, посочени в Регламента – когато обработването на конкретните данни е с цел: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни. Като субект на лични данни имате право да поискате от администратора на личните Ви данни да ограничи обработването им. Ограничаването се допуска в следните случаи: когато считате, че личните Ви данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, необходим на администратора да провери точността; когато обработването на личните Ви данни е неправомерно, но не желаете те да бъдат изтрити, а желаете само да бъде ограничено използването им; когато администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но вие, като субект на данните, ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; когато сте възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ви.
 • Преносимост на личните данни, вкл. между отделните администратори. Субектът на данните има право на преносимост – да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни. Като субект на лични данни имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни по всяко време, вкл. когато е за целите на директния маркетинг. Администраторът следва да се мотивира дали приема възражението, респ. защо продължава да обработва личните данни, ако отхвърли възражението.
 • Да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен. Субектът на данни има право по всяко време да оспори автоматизираното решение.
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени. Като субект на лични данни имате право на жалба срещу обработването на личните Ви данни или неспазване на правата ви във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). Също така, лице, което е претърпяло материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на настоящия регламент, има право да получи обезщетение от администратора или обработващия лични данни за нанесените вреди.
 1. Сигурност

Ние сме предприели множество технически, правни и организационни мерки за защита на личните данни на всяко едно лице. С цел избягване на нерегламентиран достъп, ние може да въведем криптиране в някои области. Също така, ние използваме SSL – протоколи, за да предотвратим възможността за злоупотреба с данните от трети лица. Ние не споделяме данни с трети лица, освен в случаите когато следва да извършим доставка на поръчана стока.

Възможно е да ползваме услугите на трети лица, които се явяват обработващи лични данни за горепосочените цели на обработката.  Тези лица ще обработват личните данни по наше възлагане и са задължени да спазват действащите разпоредби за защита на личните данни. Тези лица са внимателно подбрани от нас и имат достъп единствено до данни, които са им необходими за предоставянето на услугите, с които са ангажирани и в рамките на изявеното към нас съгласие. В случай, че тези лица са извън ЕС и не изпълняват необходимите изисквания на GDPR, възз основа на статута му на нормативен акт, ние ще гарантираме защитата на личните данни чрез договорни или други правни инструменти. Също така, възможно е личните данни могат да бъдат предоставени на държавни или общински органи, които осъществяват различен вид контрол в рамките на закона.

VII. Лични данни на трети лица

Естеството на предлаганите чрез сайта услуги, предполага в някои случаи заявителят да ни предоставя лични данни на трети лица – негови близки, партньори, контрагенти, пълномощници и др. В тези случаи, заявителят определя целите на обработката на данните, които ни предоставя и се явява администратор на личните данни. С потвърждението на заявката, заявителят изрично ни разрешава обработката на личните данни на третите лица за конкретните цели на заявката и декларира, че ги обработва и притежава правомерно.

В качеството си на обработващ лични данни, ние сме обвързани от всички разпоредби на GDPR-регламента. Настоящите общи условия имат силата на договор в електронна форма (съгл. чл. 28, т. 9 GDPR) между заявител на услугата и Miritel.bg като обработващ данни, който се сключва при следните условия: а/ ние обработваме личните данни само по документирано нареждане на администратора, каквото качество има заявката за услугата; б/ ние гарантираме, че лицата, оправомощени да обработват личните данни, са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност; в/ ние вземаме всички необходими мерки за гарантиране сигурността на обработката; д/ спазваме установените правила за включване на друг обработващ лични данни; е/ според естеството на обработката, подпомагаме администратора, чрез подходящи мерки при изпълнението на задължението му да отговори на искания за упражняване на предвидените права на субектите на данни; ж/ подпомагаме администратора да гарантира изпълнението на задълженията му за гарантиране сигурност на обработването, уведомяване на КЗЛД или съответния надзорен орган  и субекта на данни за нарушение на сигурността и извършване оценка на въздействието върху защитата на данните, когато това се изисква нормативно; з/ заличаваме всички лични данни след приключване на услугите по обработване и заличаваме съществуващите копия, освен ако нормативен акт не изисква тяхното съхранение; и/ осигуряваме достъп на администратора до цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на задълженията му; й/ уведомяваме администратора, ако според нас дадено нареждане нарушава нормативната уредба относно защитата на данните; к/ когато включваме друг обработващ лични данни за изпълнение на заявката, ние му вменяваме същите задължения, които имаме в качеството си на обработващ данни, съгласно настоящите условия.

VIII. Реклама

Към настоящия момент, ние не използваме лични данни с цел реклама (освен директен маркетинг, когато за нас това представлява легитимен интерес и имаме предоставено съгласие), нито предоставяме лични данни на други лица (обработващи лични данни) с рекламна цел. Ние не изпращаме рекламни съобщения, нито ползваме лични данни за маркетингови цели.

На по-късен етап, Miritel.bg може да поиска вашето съгласие да ползва събраните лични данни за следните цели:

а/ Включване на оценката на потребителя и неговото мнение в маркетингови проучвания чрез електронни методи – по e-mail или месинджър.

б/ Изпращане на електронни съобщения за продукти, услуги и др. рекламни съобщения на всички притежавани устройства.

в/ Всякакви други цели, свързани с директния маркетинг;

г/ Профилиране и изпращане на персонализирана реклама, която е съобразена с предпочитанията на потребителя. Пресонализацията се извършва въз основа на оценка на данните за поведението на потребителя;

д/ Изпращане на съобразени с поведението на потребителя и относими към неговите предпочитания персонализирани търговски предложения по и-мейл, поща или месенджър. За тази цел данните за потреблението на потребителя въз основа на неговото покупателно поведение, участието му в рекламни акции, както и използването на сайта могат да бъдат предмет на анализ и прогноза за интересите на потребителя;

е/ Изпращане на неперсонализирана реклама. Потребителите ще получават информация и за актуални продукти, услуги, инициативи и др. рекламни съобщения.

Когато обработваме лични данни се обработват за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право безплатно и по всяко време да направи възражение срещу обработването, включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг, независимо дали става въпрос за първоначално или по-нататъшно обработване.

 1. Декларация

Навсякъде, където се споменава Miritel.bg се имат предвид операторът на сайта.

В процеса на обработка на лични данни ние спазваме принципите на Европейското и национално законодателство, свързани със защитата на личните данни на лицата. Прилагайки пакет от организационни, технически и правни мерки, ние се стремим да гарантираме високо ниво на сигурност на личните данни,  защита срещу нерегламентирана обработка, унищожаване или повреждане.

Възможно е да предпочетем да намалим обема на данните, които съхраняваме и обработваме, съобразно целите на обработката.

Ние не изискваме и няма да събираме и обработваме лични данни, които разкриват: расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения; членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни; данни за здравословното състояние, както и данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. Ние не извършваме трансфер на данни към трети държави. Също така, ние не вземамеавтоматизирано решения във връзка с личните данни и не обработваме данни на лица под 16 години. В случай, че сте на възраст под 16 години, вие не следва да ни предоставяте лични данни за себе си.